තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සහ ApeSalli පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ගාල්ලේ දී

Galle

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සහ ApeSalli පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ගාල්ලේ දී

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සහ ApeSalli පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2022 පෙබරවාරි 06 වන දින ගාල්ල අක්මීමන දී පැවැත්විණ. දේශෝදය සංවිධානයේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කැඳවුම්කරු එන් වී. ලීලානන්ද මහතා විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහනට සම්පත් දායකත්වය ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ආයතන විසින් සපයන ලදි.

ප්‍රජා නායකයන්, විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරින්, ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීන්, පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්, තරුණ ප්‍රජාව ඇතුළු දූෂණය පිටු දැකීම පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පුරවැසියන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වන ලදි.

காலியில் இடம்பெற்ற தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் மற்றும் ApeSalli.lk இணையத்தளம் தொடர்பான விழிப்புணர்வுச் செயற்திட்டம்

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் மற்றும் ApeSalli.lk எனும் இணையத்தளம் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்வொன்று 2022 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 06 ஆம் திகதியன்று காலி அக்மீமனவில் இடம்பெற்றது. தேசோதய அமைப்பினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்நிகழ்வுக்கு ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீ லங்கா நிறுவனமானது வளவாளராக செயற்பட்டது.

இந்நிகழ்வுக்கு சமூகத் தலைவர்கள், ஓய்வு பெற்ற அரச அதிகாரிகள், பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிராக செயற்பட விரும்பும் பிரஜைகளும் கலந்துகொண்டனர்.

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *