ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා සම්පත් දායකත්වයෙන් තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් ද්විත්වයක් කිලිනොච්චියේ දී

Kilinochchi 2

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා සම්පත් දායකත්වයෙන් තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් ද්විත්වයක් කිලිනොච්චියේ දී

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය (RTI) පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් ද්විත්වයක් 2022 ජනවාරි මස 18 වන දින කිලිනොච්චියේ දී පවත්වන ලදි. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ RTI මධ්‍යස්ථානය වන OISD ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද එම වැඩසටහන් සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයනු ලැබුවේ ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසිනි.

එක් වැඩසටහනක් පොදු මහජනතාව වෙනුවෙන් පැවැත්වූ අතර අනෙක් වැඩසටහන වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍යයන් සඳහා පවත්වන ලදි. මේ සඳහා 60කට අධික පිරිසක් සහභාගී වූහ.

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සහ RTI අයදුම්පත් නිසි පරිදි පුරවා ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ සියලු කරුණු පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීම් මෙම වැඩසටහන්වල දී ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසින් සිදු කරන ලදි.

 

ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீ லங்கா நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் கிளிநொச்சியில் இடம்பெற்ற தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் தொடர்பான இரண்டு விழிப்புணர்வுச் செயற்திட்டங்கள்

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் (RTI) தொடர்பான இரண்டு விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 18 ஆம் திகதி கிளிநொச்சியில் நடாத்தப்பட்டன. அனுராதபுர மாவட்ட RTI வசதிப்படுத்தல் மையமான OISD வினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்நிகழ்வுக்கு ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீ லங்கா நிறுவனம் வளவாளருக்கான பங்களிப்பினை வழங்கியது.

குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளில் ஒன்று பொதுமக்களுக்கும் மற்றுமொன்று தொழில் பயிற்சி அதிகார சபையில் (VTA) கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்காகவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்நிகழ்வுகளில் சுமார் 60 இற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்யும் படிமுறை மற்றும் அதனை சமர்ப்பித்தல் தொடர்பான விடயங்கள் தொடர்பில் குறித்த அமர்வுகளில் கலந்துரையாடப்பட்டன.

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *