ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් වැල්ලවායේ දී

Wellawaya 1

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් වැල්ලවායේ දී

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2022 ජනවාරි 20 වන දින වැල්ලවායේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි. වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමෘද්ධි අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහනට සම්පත් දායකත්වය ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ආයතන විසින් සපයන ලදි.

50කට ආසන්න සහභාගිත්වයක් පැවති මෙම වැඩසටහනේ දී ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණයක් ගැනීමට පෙර සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු, ණයක් ගැනීමෙන් පසු උද්ගත විය හැකි ගැටලු සහ පිළියම් මෙන් ම ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනත හා බැඳුණු නෛතික තත්ත්වයන් පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දෙන ලදි.

 

வெள்ளவாயவில் இடம்பெற்ற நுண்நிதிக் கடன்கள் தொடர்பான விழிப்புணர்வுச் செயற்திட்டம்

நுண்நிதிக் கடன்கள் தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்வொன்று 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 20 ஆம் திகதி வெள்ளவாய பிரதேச செயலகத்தில் இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வானது வெல்லவாய பிரதேச செயலகத்தின் சமூர்த்திப் பிரிவின் ஏற்பாட்டுடனும் ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீ லங்கா நிறுவனத்தின் உதவியுடனும் இடம்பெற்றது.

இந்நிகழ்வில் சுமார் 50 பேர் கலந்துக்கொண்டதுடன் நுண்நிதிக் கடன் பெற்றுக்கொள்ள முன்னர் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், கடன் வாங்கிய பின்னர் ஏற்படக் கூடிய பிரச்சினைகள் மற்றும் அவற்றுக்கான தீர்வுகள் மற்றும் நுண்நிதிக் கடன்கள் தொடர்பான சட்ட விளக்கங்கள் என்பன தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டன.

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *