ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් වැල්ලවායේ දී

WhatsApp Image 2022-03-08 at 12.46.22

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් වැල්ලවායේ දී

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2022 මාර්තු 08 වන දින වැල්ලවායේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි. වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහනට සම්පත් දායකත්වය ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ආයතන විසින් සපයන ලදි. වැල්ලවාය ප්‍රදේශවාසීන් වෙනුවෙන් මෙවැනිම වැඩසටහනක් ජනවාරි මාසයේ ද පවත්වා ඇත.

50කට ආසන්න ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවති මෙම වැඩසටහනේ දී ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණයක් ගැනීමට පෙර සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු, ණයක් ගැනීමෙන් පසු උද්ගත විය හැකි ගැටලු සහ පිළියම් මෙන් ම ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනත හා බැඳුණු නෛතික තත්ත්වයන් පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දෙන ලදි.

 

வெல்லவாயவில் இடம்பெற்ற நுண்நிதிக் கடன் தொடர்பான கருத்தரங்கு  

2022 மார்ச் மாதம் 08 ஆம் திகதியன்று வெல்லவாய பிரதேச செயலகத்தில் நுண்நிதிக் கடன் தொடர்பான கருத்தரங்கு ஒன்று இடம்பெற்றது. இக்கருத்தரங்குக்கு ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீ லங்கா நிறுவனமானது வளவளராக செயற்பட்டது. இதேபோன்றதொரு கருத்தரங்கு கடந்த ஜனவரி மாதம் வெல்லவாய பொதுமக்களை மையப்படுத்திய நடத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிகழ்வில் சுமார் 50 பேர் கலந்துக்கொண்டதுடன் நுண்நிதிக் கடன் பெற்றுக்கொள்ள முன்னர் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், கடன் வாங்கிய பின்னர் ஏற்படக் கூடிய பிரச்சினைகள் மற்றும் அவற்றுக்கான தீர்வுகள் மற்றும் நுண்நிதிக் கடன்கள் தொடர்பான சட்ட விளக்கங்கள் என்பன தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டன.

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *