ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා සම්පත් දායකත්වයෙන් තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අනුරාධපුරයේ දී

Anuradhapura 1

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා සම්පත් දායකත්වයෙන් තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අනුරාධපුරයේ දී

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය (RTI) පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2022 ජනවාරි මස 18 වන දින අනුරාධපුරයේ දී පවත්වන ලදි. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ RTI මධ්‍යස්ථානය වන SAFE පදනම විසින් සංවිධානය කරන ලද එම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයනු ලැබුවේ ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසිනි.

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතියෙහි වැදගත්කම පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන 50 දෙනෙක් මේ සඳහා සහභාගී වූහ.

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හඳුන්වා දීම සහ RTI අයදුම්පත් පිරවීමේ පුහුණුව පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දීම මෙහි දී සිදු කෙරිණි. ඊට අමතරව, තරුණ ප්‍රජාව අතර මේ පිළිබඳ දැනුම්වත්භාවය ඉහළ නැංවීම උදෙසා දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 16ක් නියෝජනය කරමින් දූෂණ විරෝධී තරුණ සංසදයක් ස්ථාපිත කිරීම ද මෙහි දී සිදු කරන ලදි.

 

ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீ லங்கா நிறுவனத்தின் பங்களிப்புடன் அனுராதபுரத்தில் இடம்பெற்ற தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் தொடர்பான விழிப்புணர்வுச் செயற்திட்டம்

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் (RTI) தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்வானது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 18 ஆம் திகதி அனுராதபுரத்தில் இடம்பெற்றது. இவ்விழிப்புணர்வு நிகழ்வானது அனுராதபுர மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள RTI வசதிப்படுத்தல் மையமான SAFE அறக்கட்டளையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அதேவேளை ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீ லங்கா நிறுவனம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்வுக்கு வளவாளராக செயற்பட்டது.

குறித்த அமர்வில் சுமார் 50 பேர் கலந்து கொண்டனர்.

குறித்த அமர்வில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் தொடர்பான அறிமுகம் மற்றும் விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்யும் படிமுறை பற்றிய விரிவான விளக்கங்களும் கலந்துரையாடப்பட்டன. மேலும் அனுராதபுர மாவட்டத்தில் 16 பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளை உள்ளடங்கும் வகையில் ஊழலுக்கு எதிரான இளைஞர் வலையமைப்புக்களும் உருவாக்கப்பட்டன.

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *