බැඳීම #9

ආබාධිත සහිත පුද්ගලයින්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතියට (UNCRPD ) අනුකූලව පුරවැසි සහභාගීත්වය ද සහිතව ආබාධිත පුරවැසි අයිතිවාසිකම් පනත් කෙටුම්පත සකසා 2020 වන විට එය පාර්ලිමේන්තුව විසින් නීතිගත කිරීම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>