බැඳීම #8

2020 වර්ෂ අවසානය වන විට හඳුනාගත් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 3200 ක් සඳහා නිවාස වෙන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීමේ දී අබාධිත ප්‍රජාවගේ සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම සඳහා යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>