බැඳීම #6

රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය(GIC – 1919), රජයේ වෙබ් අඩවි සහ විවෘත දත්ත ඩිජිටල් සංකල්පය වැඩිදියුණු කිරීම තුලින් පුරවැසියන් සඳහා පිරිවැය ඵලදායී සහ විශ්වසනීය රාජ්‍ය තොරතුරු සේවාවන් ලබාදීම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>