බැඳීම #15

සහභාගීත්ව ආකාරයකින් යුක්තව දරුවාගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතියෙහි 2018 අවසන් නිරීක්ෂණ ක්‍රියාවට නැංවීම තුලින් ළමා හිතකාමී පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරිම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>