බැඳීම #12

2020 වන විට අදාළ අමාත්‍යාංශ විසින් කාන්තාවන්ට එරෙහි සියළු ආකාරයේ වෙනස්කොට සැලකීම තුරන් කිරීමේ සම්මුතියේ (CEDAW) තෝරාගත් අවසාන නිරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විනිවිදභාවයෙන් යුත් හා වගකිව යුතු ක්‍රියාවලියක් ස්ථාපනය කිරීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>