බැඳීම #11

පරිසර විෂයභාර අමාත්‍යාංශය විසින් සහභාගීත්ව ආකාරයකින් දේශගුණික විපර්යාස අභියෝගයන් ‍‍‍ජාතික පාරිසරික ප්‍රතිපත්තියට සහ පනතට සවිස්තරාත්මකව ඇතුලත් කිරිම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>