බැඳීම #10

ආපදා කළමනාකරණ විෂයභාර අමාත්‍යාංශය විසින් සහභාගීත්ව අන්දමකින් යුතුව ආපදා අවමකරණ ක්‍රියාදාමයන් හඳුනා ගැනීම, සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පසුවිපරම් කිරීම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>