Skip links

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සහ අල්ලස සහ දූෂණයට එරෙහි වීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය (TISL) විසින් තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය (RTI) සහ අල්ලස සහ දූෂණයට එරෙහි වීම පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් හතරක් ගාල්ල, මාතර සහ කොළඹ යන දිස්ත්‍රික්ක වල අගෝස්තු 15, 26 සහ 29 යන දින වල සහ සැප්තැම්බර් 7 වන දින පවත්වන ලදී.
රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලයේ සම සෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා මෙවැනි වැඩසටහක් ඔවුන්ගේ නම්නීකරණ වැඩසටහනට (Orientation Programme) සමගාමීව කරාපිටිය වෛද්‍ය පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේ සැප්තැම්බර් 5 වන දින පවත්වන ලදී.
මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 66ක සිවිල් සමාජ නායකයින් සඳහා මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේ අගෝස්තු 29 වන දිනද, සාමාන්‍ය ප්‍රජාව අරමුණු කර ගනිමින් ගාල්ල පිටුවල ඓතිහාසික පන්සල් පරිශ්‍රයේ අගෝස්තු 26 වන දිනද තවත් වැඩසටහන දෙකක් පවත්වන ලදී.
Economy Next ආයතනය (කොළඹ RTI hub) සංවිධානය කළ වැඩසටහන මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේදී අගෝස්තු 15 වන දින පැවැත්විණි.
තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හඳුන්වා දීම, RTI අයදුම්පත් පිරවීමේ පුහුණුව සහ සමස්ත ක්‍රියාපටිපාටිය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීමට අමතරව, දූෂණ සහ වංචා වලට එරෙහි වීම සහ එවැනි අවස්ථාවල ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ අවබෝධයක් මෙම සැසි මගින් ලබා දෙන ලදී.
අල්ලස සහ දූෂණය නිසා ඇති වන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් නොමිලේ නීති ආධාර ලබා ගැනීමට, සහ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හරහා තොරතුරු අයදුම් කිරීම ගැන වැඩිදුර කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ සුසැරි සෙවන අමතන්න.

කොළඹ කාර්යාලය- 011-2866777/ 0767511503,
මාතර ශාඛා කාර්යාලය 041-2233522/ 0742027788,
වව්නියාව ශාඛා කාර්යාලය 024-2227676/ 0742027787 සහ,
මහනුවර ශාඛා කාර්යාලය 081-3169 100/ 742027789

கடந்த 2023 ஆகஸ்ட் மாதம் 15, 26 மற்றும் 29ம் திகதிகளிலும் செப்டம்பர் மாதம் 07ம் திகதியிலும், ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீ லங்கா (TISL) நிறுவனமானது தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் (RTI) மற்றும் இலஞ்சம், ஊழல் தொடர்பான பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வு செயலமர்வுகளை காலி, மாத்தறை மற்றும் கொழும்பு மாவட்டங்களில் நடாத்தியது.

அதேபோன்று, ருஹுனு பல்கலைக்கழகத்தின் சுகாதார விஞ்ஞான பீடத்தின் இளமானி பட்டபடிப்பு மாணவர்களுக்கு செப்டம்பர் மாதம் 05ம் திகதி கராப்பிட்டிய மருத்துவ பீட கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது.

மாத்தறை மாவட்டத்திலுள்ள 66 கிராம உத்தியோகத்த பிரிவுகளை பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் சிவில் சமூகத் தலைவர்களுக்கான செயலமர்வு ஆகஸ்ட் 29ம் திகதியன்று மாத்தறை பிரதேச செயலக கேட்போர் கூடத்திலும், பொது மக்களுக்கான செயலமர்வானது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 26ம் திகதி காலி பிட்டுவள விகாரை வளாகத்தில் இடம்பெற்றது.

கொழும்பு RTI hub ஆனா Economy Next ஏற்பாடு செய்த நிகழ்ச்சி ஆகஸ்ட் 15 ஆம் திகதி மாளிகாவத்தை பிரதேசத்தில் இடம்பெற்றது.

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட அறிமுகம், விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்வது தொடர்பான பயிற்சி மற்றும் RTI செயல்முறை தொடர்பான விடயங்கள் மட்டுமின்றி இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு தொடர்பிலும் இந்த அமர்வுகளில் கலந்துரையாடப்பட்டன.

இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலினால் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளுக்கு இலவச சட்ட ஆலோசனை/ உதவிகளைப் பெற்றுக்கொள்ள மற்றும் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தினூடாக தகவலுக்காக விண்ணப்பிப்பது தொடர்பில் அறிந்து கொள்ள எமது இலவச சட்ட ஆலோசனை மையங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

கொழும்பு – 011-2866777/ 0767511503
வவுனியா – 024-2227676/ 0742027787
மாத்தறை – 041-2233522/ 0742027788

கண்டி – 081-3169 100/ 742027789

 

This website uses cookies to improve your web experience.