තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් කුරුණෑගල දී

WhatsApp Image 2022-03-22 at 12.30.25

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් කුරුණෑගල දී

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2022 මාර්තු 22 වන දින කුරුණෑගල දී පවත්වන ලදි. මානව හිමිකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය (CHRCD) විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහනට ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සහ CHRCD නියෝජනය කරමින් සුනිල් කහගල්ල මහතා සිය සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලදි.

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හඳුන්වාදීමේ සිට නිසි පරිදි තොරතුරු ඉල්ලීමක් සිදු කරන ආකාරයත්, ඉන් පසු ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ හැකි ආකාරයත් පිළිබඳ පූර්ණ දැනුම්වත් කිරීමක් සම්පත් දායකයන් විසින් මෙහි දී සිදු කරන ලදි. සාපේක්ෂව තරුණ ප්‍රජාවගේ වැඩි සහභාගීත්වයක් මෙහි දක්නට විය.

 

குருநாகலில் இடம்பெற்ற தகவல் அறியும் உரிமை தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

2022 மார்ச் மாதம் 22 ஆம் திகதி தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்வொன்று குருநாகலில் நடைபெற்றது. மனித உரிமைகள் மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி மையத்தினால் (CHRCD) ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்நிகழ்வுக்கு ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீ லங்கா நிறுவனம் மற்றும் CHRCD மையத்தினை பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் திரு. சுசில் கஹகல்ல ஆகியோர் வளவளராக செயற்பட்டனர்.

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட அறிமுகம், தகவல் பெறுவதற்கான கோரிக்கையினை எவ்வாறு முறையாக கோருவது, அதன் பின்னர் அவற்றை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது தொடர்பான முழுமையான விளக்கங்களை குறித்த வளவாளர்கள் வழங்கினர். ஒப்பீட்டளவில் இந்த நிகழ்வுக்கு இளம் சமூகத்தின் பங்களிப்பு அதிகமாக காணப்பட்டது.

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *